PODHALAŃSKI PUCHAR SANDACZA 2017
ZAWODY SPINNINGOWE Z ŁODZI
ZBIORNIK CZORSZTYN 29.09-1.10 2017 r.


REGULAMIN


1. ORGANIZACJA ZAWODÓW

  • Zawodnicy starują w dwuosobowych teamach, których skład został zgłoszony w momencie rejestracji.
  • W trackie trwania zawodów obowiązuje aktualny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
  • Zawody trwają 2 dni, podczas których odbędą się 2 tury trwające po 7 godzin – jedna w sobotę i jedna w niedzielę.
  • Sędziowie w sytuacjach wynikających z zapisów regulaminu mogą ukarać teamy żółtą lub czerwoną kartką. Czerwona kartka oznacza natychmiastową dyskwalifikację teamu. Żółta kartka oznacz odjęcie teamowi 50 punktów. 2 żółte kartki oznaczają dyskwalifikację teamu.
  • Obszar rozgrywania zawodów zostaje podzielone na 2 sektory oznaczone bojami: Sektor Berkley Fishing oraz Sektor Lowrance. Łowienie poza wyznaczonym sektorem powoduje automatyczną dyskwalifikację teamu. Jeżeli w ocenie sędziów przekroczenie granicy sektora było niewielkie i mogło byś spowodowane błędną oceną, sędziowie mogą przyznać żółtą kartkę.
  • Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie losowanie sektorów przez poszczególne teamy. Team, który pierwszego dnia wylosuje Sektor Berkley Fishing, drugiego dnia wędkuje w sektorze Lowrance (i na odwrót).
  • Każdy z zawodników musi posiadać zezwolenie na wędkowanie na danym okręgu (zakupione we własnym zakresie). Brak zezwolenia jednego lub obu zawodników ważnego na czas trwania zwodów powoduje dyskwalifikację teamu.
  • Zawody odbywają się w formule żywej ryby. Oznacza to nie tylko zakaz uśmiercania złowionych ryb, ale również uwalnianie ich z maksymalną ostrożnością, aby w możliwie jak najlepszej kondycji wróciły do wody. Każde zachowanie kłócące się w ocenie sędziów z tą zasadą zostanie ukarane żółtą kartką.
  • Przed rozpoczęciem każdej z tur zawodów odbędzie się kontrola jednostek pływających, w której będzie brał przedstawiciel organizatora i kapitan teamu. Po pozytywnym wyniku kontroli podpisują oni protokół dopuszczenia do zawodów. W przypadku braku wymaganego wyposażenia łodzi określonego w pkt. 3 regulaminu, lub niespełnienia warunków określonych w pkt 2 regulaminu załoga nie zostanie dopuszczona do rywalizacji. Zawodnikom nie przysługuje z tego tytułu zwrot wpisowego.
  • W przypadku braku niezbędnego wyposażenia stwierdzonego podczas odprawy team ma możliwość startu, jeżeli uzupełnieni wyposażenie w ciągu 60 minut, jednak zostanie ukarany żółtą kartką i oczywiście wystartuje z opóźnieniem.
  • Od decyzji sędziów zawodnikom przysługuje odwołanie, które można złożyć maksymalnie 30 minut po spłynięciu teamu do bazy zawodów. (w tym czasie należy zgłosić do organizatora chęć złożenia odwołania). Do rozpatrzenia odwołania niezbędne jest przedstawiani dowodów na ewentualność błędnej interpretacji przez sędziów sytuacji, będącej przedmiotem odwołania.
  • Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie łącznej punktacji z dwóch tur zawodów.
  • Punktowane są trzy gatunki ryb: sandacz, okoń i szczupak. Do punktacji zaliczają się: 4 najdłuższe zgłoszone sandacze, 2 najdłuższe zgłoszone okonie i 1 najdłuższy zgłoszony szczupak.
  • Minimalne długości zgłaszanych ryb (a zarazem wymiary ochronne na czas trwania zawodów) to:
  a. Sandacz – 50 cm.
  b. Okoń – 20 cm.
  c. Szczupak – 50 cm.
  • Punktacja za poszczególne gatunki ryb:
  a. Sandacz: 50 cm = 50 pkt. + 1 pkt. za każdy cm ponad 50 cm.
  b. Okoń: 20 cm = 20 pkt. + 1 pkt za każdy cm ponad 20 cm.
  c. Szczupak: 50 cm = 50 pkt. + 1 pkt. za każdy cm ponad 50 cm.
  • Zawodnicy mają możliwość zmiany najdłuższych zgłoszonych ryb w trakcie trwania zawodów, jednak możliwość zmiany zgłoszeń kończy się w momencie dopłynięcia do głównej mariny zawodów i zdania karty połowów.
  • W przypadku złowienia przez team w trakcie jednej tury kompletu ryb (4 sandacze, 2 okonie i 1 szczupak), team dostaje dodatkowych 50 punktów bonusowych.
  • ZWYCIĘZCA PODHALAŃSKIEGO PUCHARU SANDACZA 2017 ZAPEWNIA SOBIE UDZIAŁ W NASTĘPNEJ EDYCJI BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW WPISOWEGO.

2. JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W ZAWODACH I ICH WYPOSAŻENIE

  • Zawodnicy startują w zawodach spinningowych na własnych łodziach.
  • w trakcie imprezy dopuszcza się używanie TYLKO I WYŁĄCZNIE SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH (o dowolnej mocy).
  • Łodzie mogą mieć na wyposażeniu silnik spalinowy, jednak jego używanie jest możliwe tylko w sytuacji opisanej w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

3. WYPOSAŻENIE ŁODZI ZAWODNICZYCH

  • szczypce do wyhaczania złowionych ryb;
  • podbierak;
  • aparat fotograficzny lub telefon, którym będzie można zrobić wyraźne zdjęcia ryb;
  • w przypadku posiadania na łodzi silnika spalinowego, lodź musi posiadać na pokładzie gaśnicę z ważnym przeglądem technicznym
  • kapoki - po jednym dla każdego z zawodników;
  • miarki z belką do 120 cm (zapewnia organizator);
  • karty startowe (zapewnia organizator);
  • identyfikator dla każdego z zawodników (zapewnia organizator);
  • karty połowów (zapewnia organizator)
  • naklejkę z numerem startowym na łódź, która musi zostać naklejona na lewej burcie jednostki pływającej (zapewnia organizator).

4. BEZPIECZEŃSTWO

  • W trakcie trwania zawodów nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwać pięć łodzi sędziowskich oraz patrol policji wodnej.
  • W trakcie trwania zawodów (oraz w pozostałym czasie) zawodników obowiązują przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych. W szczególności zwracamy uwagę na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu (łódka wędkarska z silnikiem – nawet wyłączonym jest również pojazdem mechanicznym).
  • Organizator w razie załamania pogody ma prawo zakończyć każdą z tur jeżeli pojawi się realne zagrożenie zdrowia i życia zawodników.
  • Dopuszcza się użycie silnika spalinowego w przypadku: zagrożenia zdrowia lub życia wynikającego z wypadków losowych (warunki atmosferyczne, zranienie wymagające interwencji lekarza, niemożność dopłynięcia do przystani na silniku elektrycznym). Nieuzasadnione użycie silnika spalinowego grozi dyskwalifikacja teamu.
  • W przypadku wyczerpania akumulatorów w czasie trwania zawodów przepływanie pomiędzy miejscami połowów na silniku spalinowym jest niedozwolone.
  • W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia wynikającego z wypadków losowych (warunki atmosferyczne, zranienie wymagające interwencji lekarza, niemożność dopłynięcia do przystani na silniku elektrycznym) i braku na łodzi silnika spalinowego, team może wezwać na pomoc łódź sędziowską lub patrol policji wodnej, które w miarę możliwości będą niosły niezbędną pomoc.
  • W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników ma obowiązek posiadać założony kapok.
  • Organizator zapewnia każdemu z uczestników Ubezpieczenie na czas trwania zawodów.
  • Zawodnicy podpisują oświadczenie, że biorą udział w zawodach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. OPŁATA STARTOWA

  • Opłata wynosi 500 PLN za team i obejmuje poniższe elementy
  • udział w zawodach
  • upominki dla zawodników
  • wyżywienie i napoje bezalkoholowe w trakcie zawodów
  • wieczorne biesiady
  • ubezpieczenie zawodników na czas trwania zawodów
  • W przypadku dyskwalifikacji teamu opłata startowa nie podlega zwrotowi.